Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển KS phòng DA - TC

Tuyển KS phòng DA - TC

Ngày đăng:20/02/2016

Phối hợp với các Phòng, Ban, Bộ phận liên quan trong công tác nhân sự (tổ chức nhân sự nội bộ, tuyển dụng, sử dụng, điều động, đào tạo, khen thưởng, kỷ luật CBCNV…), công tác kiểm tra các dữ liệu liên quan đến Tài chính, Kế toán.
Tuyển KS phòng KT - TK

Tuyển KS phòng KT - TK

Ngày đăng:20/02/2016

Thiết kế, kiểm tra thiết kế lập và hoàn chỉnh Hồ sơ kỹ thuật…các dự án, công trình thuộc lĩnh vực M&E theo đúng yêu cầu về chất lượng và tiến độ được giao, đề xuất giải pháp xử lý các sự cố…
Tuyển CN Điện - Điện lạnh

Tuyển CN Điện - Điện lạnh

Ngày đăng:17/02/2016

Báo cáo các khó khăn trở ngại, nguyên nhân không đạt được khối lượng thi công đề ra trong ngày, bàn bạc với tổ trưởng các biện pháp giải quyết khó khăn để thi công đạt hiệu quả.
Tuyển NV Kế toán Tổng hợp

Tuyển NV Kế toán Tổng hợp

Ngày đăng:12/12/2015

Phối hợp với các Phòng, Ban, Bộ phận liên quan trong công tác nhân sự (tổ chức nhân sự nội bộ, tuyển dụng, sử dụng, điều động, đào tạo, khen thưởng, kỷ luật CBCNV…), công tác kiểm tra các dữ liệu liên quan đến Tài chính, Kế toán.